VOIP tehnologija

VOIP tehnologija

VOIP TEHNOLOGIJE

Prelazak klasične telefonije na IP mreže obećava nam u budućnosti manje troškove telefoniranja i primenu novih aplikacija. Ovaj prelazak, takođe, predstavlja i izazov da se na pravi način ukomponuju dve potpuno različite tehnologije i filozofije. Pošto se osnovne postavke u voice i data svetu značajno razlikuju, njihovo spajanje predstavlja značajan problem za mrežne operatere kojima je cilj da pruže visok kvalitet voice usluga na koji smo i navikli. Zbog toga je prenos govora preko IP mreža (VoIP) trenutno vrlo aktulena tema među IT profesionalcima. Ovaj članak ima nameru da pruži informaciju o tome šta je neophodno ispuniti da bi se pružio visok kvalitet prenosa govora putem paketnih mreža, kao i da ukaže na neke strategije za njegovo postizanje, čak i na zagušenim mrežama.

RAZLIKA IZMEĐU VOICE I DATA

VoIP mreža se čini složenom jer uključuje i voice i data komponente. Ranije su ove dve tehnologije koristile potpuno različitu filozofiju, odvojenu infrastrukturu i imale različite operatere. Mreže za prenos govora su oduvek bile odovjene od mreža za prenos podataka, jer je prenos govora zahtevao potpuno drugačije karakteristike mreža.
Mreže za prenos govora rade na principu komutacije. Saobraćaj na ovim mrežama je osetljiv na kašnjenje i smetnje. Filozofija prenosa govora je bila da se obezbedi “pet devetki” pouzdanosti (99,999%), zbog prirode govornih komunikacija. Telefonski prenos govora koristi samo njima dodeljen opseg u mreži tako da se kašnjenje vrlo retko javlja kao problem.

Mreže za prenos podataka rade na principu paketnog prenosa. Prenos podataka je relativno neosetljiv na kašnjenje i džiter, ali je nedopustiv gubitak podataka. Kada su u pitanju podaci filozofija je drugačija. Glavna preokupacjija je da se podaci pouzdano prenesu putem nepouzdanih medija, bez obzira na kašnjenje. U svetu prenosa podataka opseg na mreži se uvek deli i zato su zagušenja i kašnjenja vrlo česta.
Faktori koji utiču na kvalitet prenosa podataka su sasvim drugačiji od onih koji utiču na prenos govora. Na primer, na podatke, koji su “bursty” (u jednom trenutku šalju se i primaju na čitavom opsegu komunikacijskog kanala, a u drugom koriste samo mali deo opsega) kašnjenje generalno i ne utiče. S druge strane na kvalitet prenosa govora, koji je semplovan, kodiran i emitovan konstantnom brzinom utiču čak i vrlo mala kašnjenja.

Pri tome, ukoliko se izgubi mali deo paketa podataka prilikom prenosa to neće znatno uticati na kvalitet prenešenog govora. Međutim, manji gubitak podataka u prenosu može dovesti oštećenja fajla ili PC aplikacije (koja se prenosi paketima podataka). U pojedinim situacijama, uvođenje VoIP-a na mrežu koja radi vrlo efikasno prilikom prenosa podataka, može rezultirati lošim kvalitetom govornog signala.
Kritični faktori koji utiču na kvalitet prenosa VoIP su: kašnjenje, džiter i gubitak paketa.

Radi obezbeđenja dobrog i pouzdanog nivoa prenosa govora, mreža mora zadovoljiti bar minimalne vrednosti za sledeće faktore:
-Kašnjenje mreže: kašnjenje između krajnjih tačaka mora biti manje od 50 milisekundi (ms). Ukoliko je kašnjenje veće od 100ms, može doći do gubitka celih reči u prenosu ili pojave pauza između rečenica. Rezultat bi bio konverzacija puna neprijatnih pauza i iznenadnih prekida.
-Džiter na mreži: Džiter predstavlja meru promenjivosti kašnjenja. Između krajnjih tačaka, džiter mora biti manji od 20ms. Vrednost džitera može se ublažiti koriščenjem džiter bafera, koji zadržava govorne pakete u baferu, i to onoliko dugo koliki je prosek džitera na mreži.
-Gubitak paketa na mreži: Maksimalni gubitak paketa ne sme biti veći od 0.2%.
Pored ovih kritičnih faktora postoji i par preporuka vezanih za implmentaciju VoIP-a:
-Komutirane mreže: Potpuno komutirane mreže moraju da eliminišu (ili bar da smanje na najmanju moguću meru) konflikte koji se mogu pojaviti kada dve krajnje stanice zauzimaju raspoloživ opseg LAN mreže. Mada VoIP može raditi u LAN
shared okruženju, preporuka je da se koristi komutirana mreža, radi boljih rezultata.
-Pristup analognim modemom: treba biti obazriv prilikom korišćenja analog nih dial-up modema (čiji je opseg 56k) za povezivanje 2 krajnje tačke. Gornja granica opsega za upload na kojoj analogni modemi rade je 33.6Kb, češće i manja. Ovaj opseg je nedovoljan za obezbeđivanje kvalitetnog prenosa govora. Uz pomoć kodeka i podešavanjem određenih mrežnih parametara moguće je podići kvalitet govora, ali treba imati u vidu da je mnogo verovatnije da modemi mogu proizvesti neprihvatljiv kvalitet prenosa govora.
-VPN: i sa korišćenjem VPN (Virtuelnih Privatnih Mreža) treba biti obazriv. Većina VPN proizvoda povećava kašnjenje zbog kriptovanja i drugih dodataka. Uz to, ukoliko se VPN koristi preko Interneta, zadovoljavajući nivo kvaliteta se ne može garantovati ukoliko parametri kašnjenje, džiter i gubitak paketa nisu u gore navedenim relacijama.. Prioritet prenosa govornih paketa nad prenosom paketa podataka.
Da bi VoIP rešenje ispunilo zahteve na zagušenoj mreži ona mora biti u stanju da obezbedi prioritet prenosa paketa koji nose signal govora nad ťobičnimŤ paketima sa podacima. Osobina Class of Service (COS) obezbeđuje nivoe prioriteta paketima koji se prenose kroz mrežu. IP mreža mora da “zadrži” informacije koje se tiču prioriteta paketa duž celog prenosnog puta. Takođe, mrežni svičevi moraju da obezbede odvojene “redove čekanja” za govorne pakete i pakete podataka. Na ovaj način se obezbeđuje da se govorni paketi obeleženi visokim prioritetom budu procesirani pre data paketa.

ZAKLJUČAK

Primena VoIP zahteva od administratora mreže limitiranje kašnjenja, džitera i gubitaka paketa. Na zagušenim mrežama, to se može postići korišćenjem QoS. Govorni podaci moraju biti “markirani” CoS mehanizmom. Drugo, ruteri i svičevi moraju prepoznati prioritet govornih paketa. Na kraju, treba koristitii LFI tehniku radi smanjenje serijskog kašnjenja na WAN mreži. Dobra vest je da su mreže koje objedinjuju prenos govora i podataka već danas dostupne. Važno je dobro razumevanje činjenica koje su u tekstu iznete pre nego što se odlučite da objedinite mreže za prenos govora i podataka i u Vašoj kompaniji.

Izvor: Columbia Univerzitet